DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Navidea Biopharmaceuticals Inc

Navidea Biopharmaceuticals, Inc., a precision medicine company, focuses on the development and commercialization of precision diagnostics, therapeutics, and radiopharmaceutical agents.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Navidea Biopharmaceuticals Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NAVB

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare