DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của National Fuel Gas Co.

National Fuel Gas Company, operates as a diversified energy company primarily in the United States. The company operates through four segments: Utility, Pipeline and Storage, Exploration and Production, and Energy Marketing.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
National Fuel Gas Co.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NFG

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Gas Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities