DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Targa Resources Partners LP

Targa Resources Partners LP provides midstream natural gas and natural gas liquid (NGL) services in the United States. The company operates in two divisions, Natural Gas Gathering and Processing, and Logistics and Marketing.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Targa Resources Partners LP

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NGLS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Pipelines

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials