DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của NiSource

NiSource Inc., an energy holding company, through its subsidiaries, provides natural gas, electricity, and other products and services. It operates in three segments: Gas Distribution Operations, Gas Transmission and Storage Operations, and Electric Operations.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
NiSource

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities