DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của NIO

NIO’s mission is to shape a joyful lifestyle by offering premium smart electric vehicles and providing the best user experience. NIO was founded in November 2014 as a global electric vehicle company. The company has over 9,000 employees working across world-class research and development, design and manufacturing centers in Shanghai, Beijing, San Jose, Munich, London and seven other locations.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
NIO

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NIO

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Auto Manufacturers - Major

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods