DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của NL Industries Inc.

NL Industries, Inc., through its subsidiary, CompX International Inc., operates in the component products industry in the United States, Canada, and Taiwan.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
NL Industries Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NL

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Synthetics

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials