DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Navios Maritime Holdings Inc.

Navios Maritime Holdings Inc. (NYSE:NM) is a global, vertically integrated seaborne shipping and logistics company focused on the transport and transshipment of dry bulk commodities including iron ore, coal and grain.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Navios Maritime Holdings Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NM

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Shipping

LĨNH VỰC / SECTOR
Services