DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của EnPro Industries

EnPro Industries, Inc. is engaged in the design, development, manufacturing and marketing of engineered industrial products. It has three business segments: sealing products segment, engineered products segment, and engine products and services segment. The sealing products segment includes the sealing products, heavy-duty wheel end components, polytetrafluoroethylene products and rubber products. The engineered products segment includes the bearings, aluminum blocks for hydraulic applications and reciprocating compressor components.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
EnPro Industries

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NPO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Equipment & Components

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods