DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của NeoPhotonics Corp

NeoPhotonics Corporation designs and manufactures hybrid photonic integrated optoelectronic modules and subsystems for bandwidth-intensive, high-speed communications networks.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
NeoPhotonics Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NPTN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor - Broad Line

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology