DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation

Created and owned by America’s electric cooperative network, the National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation (CFC)—a nonprofit finance cooperative with approximately $24 billion in assets—provides unparalleled industry expertise, flexibility and responsiveness to serve the needs of their member-owners.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NRU

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Services