DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Norfolk Southern Corp.

Norfolk Southern Corporation, engages in the rail transportation of raw materials, intermediate products, and finished goods primarily in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Norfolk Southern Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NSC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Railroads

LĨNH VỰC / SECTOR
Services