DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Novartis AG

Novartis AG is the holding company for a multinational group of companies specializing in research, development, manufacture, marketing and sales of healthcare products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Novartis AG

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NVS

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Drug Manufacturers - Major

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare