DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của New York Community Bancorp, Inc.

New York Community Bancorp, Inc. operates as a multi-bank holding company for New York Community Bank and New York Commercial Bank, which offer banking products and services in New York, New Jersey, Ohio, Florida, and Arizona. It primarily engages in generating deposits and originating loans.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
New York Community Bancorp, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NYCB

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Savings & Loans

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial