DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Corporate Office Properties Trust

Corporate Office Properties Trust, a real estate investment trust (REIT), engages in the acquisition, development, ownership, management, and leasing of suburban office properties.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Corporate Office Properties Trust

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
OFC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Office

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial