DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của OFG Bancorp

OFG Bancorp, a financial holding company, provides various banking and financial services primarily in Puerto Rico. It operates in three segments: Banking, Wealth Management, and Treasury.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
OFG Bancorp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
OFG

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Money Center Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial