DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Oi S.A.

Oi S.A. promote the improvement of the client’s digital journey and the optimization of internal processes. Through investments in digitalization,

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Oi S.A.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
OIBR-C

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Telecom Services - Domestic

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology