DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Oceaneering International, Inc.

Oceaneering International, Inc.provides engineered products and services primarily to the offshore oil and gas industry with a focus on deepwater applications.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Oceaneering International, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
OII

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Equipment & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials