DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Olin Corp.

Olin Corporation engages in the manufacture and sale of chlor alkali products in the United States and internationally. The company operates in two segments, Chlor Alkali Products and Winchester.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Olin Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
OLN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Chemicals - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials