DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Panasonic Corp.

Panasonic Corporation develops, manufactures, and sells electronic products worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Panasonic Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Electronic Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods