DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của High Income Securities Fund

High Income Securities Fund (formerly, Putnam High Income Securities Fund) is a Massachusetts business trust and is currently registered with the Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940, as amended, as a closed-end diversified management investment company.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
High Income Securities Fund

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PCF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial