DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Parker Hannifin Corporation

Parker Hannifin Corporation manufactures fluid power systems, electromechanical controls, and related components worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Parker Hannifin Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PH

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Equipment & Components

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods