DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của PennyMac Mortgage Investment Trust

PennyMac Mortgage Investment Trust, a specialty finance company, invests primarily in residential mortgage loans and mortgage-related assets in the United States. The company operates through two segments, Correspondent Production and Investment Activities.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
PennyMac Mortgage Investment Trust

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PMT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial