DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của PPL Corporation

PPL Corporation, an energy and utility holding company, engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity to wholesale and retail customers in the United States and the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
PPL Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PPL

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Electric Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities