DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Postal Realty Trust, Inc.

Postal Realty Trust, Inc. is an internally managed real estate investment trust that owns and manages over 1,000 properties leased to the USPS. The Company believes it is one of the largest owners and managers of properties leased to the USPS.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Postal Realty Trust, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PSTL

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Office

LĨNH VỰC / SECTOR
Services