DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hermitage Offshore Services Ltd.

Hermitage Offshore Services Ltd. is an offshore support vessel company that owns 23 vessels consisting of 10 platform supply vessels, or PSVs, two anchor handling tug supply vessels, or AHTS vessels, and 11 crew boats. The Company’s vessels primarily operate in the North Sea and the West Coast of Africa.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hermitage Offshore Services Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PSV

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Shipping

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods