DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Pioneer Natural Resources Company

Pioneer Natural Resources Company is a large independent oil and gas exploration and production company with operations in the United States, Argentina, Canada, Equatorial Guinea, Nigeria, South Africa and Tunisia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Pioneer Natural Resources Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PXD

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials