DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Regency Centers Corporation

Regency Centers Corporation operates as a real estate investment trust. The company owns, operates, and develops community and neighborhood shopping centers that are tenanted by grocers, category-leading anchors, specialty retailers, and restaurants.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Regency Centers Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
REG

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Retail

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial