DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Transocean Ltd.

Transocean Ltd. provides offshore contract drilling services for oil and gas wells worldwide. It offers deepwater and harsh environment drilling, oil and gas drilling management, and drilling engineering and drilling project management services. The company also offers well and logistics services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Transocean Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RIG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Drilling & Exploration

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials