DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Ralph Lauren Corp.

Ralph Lauren Corporation (NYSE: RL) is a leader in the design, marketing and distribution of premium lifestyle products in four categories: apparel, home, accessories and fragrances. The Company's brand names, which include Polo by Ralph Lauren, Ralph Lauren Purple Label, Ralph Lauren Collection, Black Label, Blue Label, Lauren by Ralph Lauren, RRL, RLX, Rugby, Ralph Lauren Childrenswear … More , American Living, Chaps and Club Monaco, constitute one of the world's most widely recognized families of consumer brands.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Ralph Lauren Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RL

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Textile - Apparel Clothing

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.