DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của SAP AG

SAP AG provides business software primarily in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific Japan region.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
SAP AG

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SAP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Application Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology