DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Sibanye Gold Limited

Sibanye is a primarily South Africa-focused mining company - an independent mining group – domiciled in and focused on South Africa – Sibanye currently owns and operates high-quality gold and uranium operations and projects throughout the Witwatersrand Basin.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sibanye Gold Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SBGL

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Gold

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials