DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Santander Consumer USA Hold

Santander Consumer USA Holdings Inc. (NYSE: SC) is a full-service, technology-driven consumer finance company focused on vehicle finance, third-party servicing and delivering superior service to our more than 2.5 million customers across the full credit spectrum.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Santander Consumer USA Hold

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Mortgage Investment

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial