DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của LS Starrett Co.

The L.S. Starrett Company, together with its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of industrial, professional, and consumer products worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
LS Starrett Co.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SCX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Small Tools & Accessories

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods