DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Sauer-Danfoss Inc.

Sauer-Danfoss Inc. engages in the design, manufacture, and sale of engineered hydraulic and electronic systems, and components that generate, transmit, and control power in mobile equipment worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sauer-Danfoss Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SHS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Machinery

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods