DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Siemens AG

Siemens Aktiengesellschaft, an electronics and electrical engineering company, operates in the industry, energy, healthcare, and infrastructure and cities sectors worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Siemens AG

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Telecom Services - Foreign

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology