DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của SJW Corp.

SJW Corp. engages in the production, purchase, storage, purification, distribution, wholesale, and retail sale of water. The company also provides non-regulated water related services, including water system operations, maintenance agreements, and antenna leases.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
SJW Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SJW

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Water Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities