DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Tanger Factory Outlet Centers

Tanger Factory Outlet Centers, Inc. operates as a real estate investment trust (REIT). The company, through its subsidiary, Tanger Properties Limited Partnership, engages in acquiring, developing, owning, operating, and managing factory outlet shopping centers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Tanger Factory Outlet Centers

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SKT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Retail

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial