DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Summit Midstream Partners LP

Summit Midstream Partners, LP focuses on owning, developing, and operating midstream energy infrastructure assets primarily shale formations, in North America. The company provides natural gas gathering, treating, and processing services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Summit Midstream Partners LP

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SMLP

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Pipelines

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials