DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Snap-on

Snap-on Incorporated provides tools, equipment, diagnostics, repair information, and systems solutions for professional users.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Snap-on

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SNA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Small Tools & Accessories

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods