DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Synovus Financial

Synovus Financial Corp. is a diversified financial services holding company providing integrated financial services including banking, financial management, insurance, mortgage and leasing services through 37 affiliate banks and other Synovus offices in Georgia, Alabama, South Carolina, Florida and Tennessee; and electronic payment processing.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Synovus Financial

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SNV

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Mid-Atlantic Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial