DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của SYNNEX Corp.

SYNNEX Corporation provides distribution and business process outsourcing (BPO) services to resellers, retailers, and original equipment manufacturers (OEMs) worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
SYNNEX Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SNX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services