DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Sanofi

Sanofi researches, develops, manufactures, and markets healthcare products worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sanofi

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SNY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Drug Manufacturers - Major

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare