DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Southern Company

Southern Company (NYSE: SO) is America's premier energy company, with 46,000 megawatts of generating capacity and 1,500 billion cubic feet of combined natural gas consumption and throughput volume serving 9 million customers through its subsidiaries.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Southern Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Electric Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities