DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Suburban Propane Partners LP

Suburban Propane Partners, L.P. engages in the retail marketing and distribution of propane, fuel oil, and refined fuels. Its Propane segment is involved in the retail distribution of propane to residential, commercial, industrial, and agricultural customers, as well as in the wholesale distribution to industrial end users.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Suburban Propane Partners LP

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SPH

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Gas Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities