DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Spirit AeroSystems Holdings Inc

Spirit AeroSystems Holdings designs and manufactures commercial aerostructures worldwide. It operates in three segments: Fuselage Systems, Propulsion Systems, and Wing Systems.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Spirit AeroSystems Holdings Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SPR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Aerospace/Defense Products & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods