DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của SPX Corporation

SPX Corporation provides flow technology products, test and measurement products, thermal equipment and services, and industrial products and services worldwide. The company's Flow Technology segment provides products and solutions used to process, blend, filter, dry, meter, and transport fluids.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
SPX Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SPXC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Appliances

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods