DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Shutter Stock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), directly and through its group subsidiaries, is a leading global provider of high-quality licensed photographs, vectors, illustrations, videos and music to businesses, marketing agencies and media organizations around the world.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Shutter Stock, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SSTK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services