DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của STMicroelectronics

STMicroelectronics N.V., an independent semiconductor company, engages in the design, development, manufacture, and marketing of a range of semiconductor integrated circuits and discrete devices.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
STMicroelectronics

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
STM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor - Broad Line

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology