DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Starwood Property Trust

Starwood Property Trust (NYSE: STWD), an affiliate of global private investment firm Starwood Capital Group, is the largest commercial mortgage real estate investment trust in the United States. The Company's core business focuses on originating, acquiring, financing and managing commercial mortgage loans and other commercial real estate debt and equity investments.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Starwood Property Trust

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
STWD

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial