DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Sun Communities

Sun Communities, Inc. operates as a real estate investment trust (REIT). It owns, operates, and develops manufactured housing communities in the midwestern, southern, and southeastern United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sun Communities

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SUI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Residential

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial